Abystar’s Digest vol.3

ver 1.0
Abystars Digest
– vol.3 –
(22 July 2007 – 2 August 2007)

…สงครามมิดเทอมยังไม่จบ…
…อย่าเพิ่งนับศพนักศึกษา…

by FaAs


Page A
 I n tro  du c ti on 
 
ค วา ม เบี่ ยง  เบ น ขอ ง ส เป ซ ใ น ค รั้ งนี้ ขอ งฉั น คื อ

พิ ม แ บบ  แท รก สเ ป ซ บา ร์ อยู่ เนื อง ๆ

 
ทำ ตา มแบ บ ที เพื่อ น ชื่ อ   น้ำ ฝน   ทำ อะนะ
 
ขอ อนุ ญา ต เจ้า ตัว อย่า ง ถู กต้ อง ตา ม กฎ หมา ย แล้ ว
 
ไม่ ว่า เธ อ จะ ทำ ด้ วย เหตุ ผล  ใด ฉั นมี เหตุ ผล ที ทำตาม
 
ไม่ ใ ช่ เพ ราะ  แฟ ชั่ น หรอ ก นะ
 
แต่ มั นมี ข้อ ดี ที่ หา ได้ จา ก การ พิม พ์ แบบ นี้  อยู่ ส อง เรื่อ ง
 
1. รู้ สึก ว่า อ่าน ง่า ยกว่า ว่า มะ ?? ? (โปร ด แส ดง ควา ม เห็น ใน comment)
 
2. หล บหลีก จาก search engine ตัว ดี นั่นคือ อี Goo gle
 
เพราะ ถ้า เรา พิม เว้น มัน ก้อ หา เรา ไม่ เจอ 55 5
 
ช่วงนี้ ตาม สถิ ติ ค นเข้า สเปซ จาก go o gle วัน หนึ่ งมีประ มา ณ 10 รา ย
 
keyword ส่ว นใหญ่ คือ อะ ไร รู้ ไหม ????
 
"โหล ด ห นั ง เก ย์"

เพราะ blo g เก่า ๆ เค ย เขีย น ไว้ ว่า

"โหล ด หนั ง เก ย์  เรื่อ ง G o   G o    G -Bo y s มา ดู"

(เป็น เรื่อง เลย)

 
สเป ซ กรู ม่า ยช่า ย แหล่ ง โห ลด หนัง เกย์ นะ สา ดด ดด
 
ถ้า เมิง อยา กได้ เมิง pri vate   messa ge มา ถาม เป็น กา ร ส่ วน ตัว ดิ แสด ดดด
 
(ซะ งั้ น)
 
เหตุผล ที่ พิม ครึ่ ง คำ เว้น คำ ก็ เปน เช่น นี้ แล
 
ไม่มี สาร บัญ นะ ขี้ เกียจ ทำ 5555

Page 1
ตา รา งส อ บ ปร ะจำ ภ า คเ รีย น ที่ 2 / 25 50*
03-AUG-07 12.00-15.00                  Artificial Intelligent

04-AUG-07 12.00-15.00                               Japanese

07-AUG-07 08.00-11.00                  Algorithm Analysis

08-AUG-07 13.00-14.00               Japanese (Listening)

24-AUG-07 14.30-16.30    Basic Programming (VB:Lab)


Page 2
3D An i m a t io n _____ Pr ogr e ss *-*
(25 July 2007)

วั น พุธ นี้ ถึงครา วที่ จะ ต้อ งส่ งงา น 3 D   Anim a ti on  แล้ ว  จิง ๆ

หลั  ง จา กที สั ปดา ห์ ที แล้ว แกล้ ง โด ดเรี ยน เพื่ อมิ ให้ อาจา ร ย์

เห็ น ว่า  เรา ยั ง ไม่ ได้ เริ่ม ทำ งา น   5  5  5 +

อั นนี้ เป ง ผ ล งา น ที่ ทำ เส็ ด ภา ย ใน สอ ง วั น*

ยั ง ถึ งงา น ขั้ น ขึ้ น m od el อยุ่ เร ย น ะ
หนอน ไก่ ผีเสื้อ 

อุอุ ไหม ตัวสุด ท้าย จะ ดูดี หน่อย เพราะ ให้ คนรู้ จักใ นเก ม ซี ล ทำใ ห้


Page 3
E a gl e ! ! !
(25 July 2007 – 31 July 2007)

ครา ย ไม่ เล่น เกม นี้ ข้าม หน้า นี้ ได้ นะ งับ

ห ลั งจา กที เลิ ก เล่น ซี ล แล้ว กลับ ไป เล่น ใหม่
 
กิ จกา รเลี้ ยง ไข่ ข อง เรา ก้อ กลับ มา เฟื่อ งฟู อีก ครั้ ง
 
เมื่อ เรา สา มาร ถฟั ก ไข่ ได้ นก ที่ เรียก กัน ว่า    E ag le !
 
(ซึ่ ง ได้ มา ยา ก พอ สม ค วร เนื่อ งจา ก ต้ อ งเลี้ ยง ปะ มา ณ 1 อา ทิต ย์

แ ละ โอ กาส ที่ จะได้ มา มี เพีย ง 5% เท่า นั้น !! !)

 
นี่ คือ หนั ง หน้า ตา ขอ ง มั น
 
eagle
ตอ น นี้ มู ลค่า ทา ง ตลา ด ขอ ง มัน อยุ่ ที่ ประ มาณ 6,000 บา ท !!
 
แต่ ยัง … มั น ยัง สามา รถ เติ ม โ ต ได้ เป็ น อีก ขั้ น และ มู ล ค่า จะสู งขึ้ น ถึ ง
 
30,000 บา ท !!! (สา มหมื่ น บา ท ถ้ วน)
 
จา ก นั้ นเรา ก็ เลี้ ยง ต่อ จน มั นสา มา รถ กลา ยร่า ง อีก ครั้ง !! !
 
และ นี่ คือ T hu n d er   Bir d ( ผม ตั้ งชื่อ มั น ว่า ธัน ย่า )
 
ร่า ง พั ฒ นาข อง   Eagl e ซึ่ ง โอ กาส ได้ ตัว นี้ มี สูง ถึ ง
 
70 % … นั่ น หมา ย ค วา ม ว่า ต อนนี้ รา คา มัน ตกฮว บ เลย
 
รา คาตั ว นี้ ทาง การ ตลาด คือ 2,000 บา ท
 
แต่ ยั ง ไง มั นก้ อ เป็ น ลู ก เรา  เลี้ ยง มาน ต่อ ไป
 
ได้ ตั ง น้อ ย เล ย ไม่ ขา ย หุ หุ หุ
 
แต่ ก็ ถือ ว่า เป็ นสั ต ว์ เลี้ ยง ที หา ยา ก ตั ว หนึ่ ง ขอ ง เก ม นี้ เลย ล่ะ
 
นี่ คือ หน้า ตา ขอ ง มา น
 
thunya 

เหอะ ๆ อย่า งที่ เข าบ อก ว่า

โลภ มาก ลา ภ หา ย* -..-


Page 4
SDO 4.8 is coming!!!
(31 July 2007)

ใน ที่ สุ ด   pa tc h   4. 8 ขอ ง เกม นี้ ก้อ มา
 
หลั ง จา กที่ ผลั ด แล้ ว ผลั ด อี กมา  2- 3 ร อบ
 
รา ย ละ เอี ยด อ่า น เพิ่ มเติ ม ที่ นี่

http://www.sdo.in.th/showMessage.asp?id=235&type=7

 
 เพ ลง ใหม่ ๆ ส่ วนให ญ่ สนุ ก ซะ ด้ วย
 
แถ มยัง สนั บสนุ น กา ร ทลา ย คี ย์ บอร์ ด
 
ไม่ เค ย กระ แทก คี ย์บ อร์ ด แรง ขนา ด นี้
 
พอ ก ลับ ไป เล่น เพลง เก่า ๆ แล้ ว รู้ สึ ก ว่า เรา อ่ อน โ ยน ต่อ คี ย์ บอร์ ด มา ก
 
อ่ะ มี อี ก พอดี ได้ มี โอ กาส ได้ เล่น กับ G M (Game Master) สา ว ด้ วย
 
ชี เก่ งใ ช่ย่ อย แต่ เรา ก้อ ยัง คง ช นะ อยู่ ดี วะ ฮ่า ๆ ๆ
 
ไม่ ต้อ ง แป ลก ใจ นะ ว่า ทะ ไ ม ได้เ ล่ น กะ G M สอง ต่ อ ส อง
 
เ พราะ GM เขา ตั้ ง ห้อง ชื่อ ว่า  " เท ส " แล้ว ก้อ ล็อ ค ห้อ งไว้
 
ต้อ งใ ส่ รหั ส ถึ งจะ เข้า ไป ได้         แต่ สัญ ชา ติ ญา ณ มนุ ษ ย์
 
กา ร ตั้ งพา ส เวิ ร์ ด ชุ่ย ๆ คือ "1234" เรา ก็ ล องใ ช้ ดู
 
และ เข้า ได้ จิ ง เล่ น เ อา G M ง ง เลย
 
นี่ คือ รู ป แ อบ ถ่า ย *

 sdo

Page 5
 Si z zl er  
(1 Aug 2007)

โอ๊ะ โ อ อะ ไร กันนี่ ต้น เดือ นก้อ มี ลาภ ปาก

พี่แ น๊ต  (พีเท ค ขอ ง เรา) พา ไป กิน ซิส เลอ ร์

แผล่ บๆ กิ น ฟรี  สุ ขี ไป กิ น กะ สาย เทค เดว กัน นั่ น คือ

นัง ang eltam กะ samc lub

อิ่ ม อา หย่  อย ขอบ คุณ พี แน้ ต มา ก นะ ครา บ

(ให้ ความ รุ้ สึก เหมือน บำรุงใ ห้ กิน ดี อยุ่ ดี ก่อน เข้า ลาน ประ หาร  สอบ ) 


Page 6
 Summa riz e 

# หนัง แผ่น ที่ นั่ งดู ช่วง ก่อน สอบ  แฝ ด / อ สุ จ้า ก !

# พรุ่ง เน้  เริ่ม สอบ แล้ว  เพราะ ฉะนั้ น เย็ นนี้ เด็ก ดี อย่า งผม ต้อง เริ่ม อ่าน หนัง สือ

# ขอ อว ย พร ให้ ตัว เอง มีชี วิต รอด จาก การ สอบ ครั้ ง นี้ และ ขอให้ เพื่อน ๆ ที่ เข้า มา อ่าน
   ช่ว ยส่  ง กำ ลัง ใจ ให้ เจ้า ของ สเปซ ใน คอม เม้ น ด้วย เนื่อง จาก เพื่อ น ๆ ผม เก่ง ทุกคน
   ผ ม เลย ไม่ ต้ อง  ให้ กำ ลัง ใจ  คน อ่าน แล้ว  -..- 

# อย่า ลืม  เม้ น ค วา ม คิด เห็ น ของ การ พิม คำ เว้น คำ

# ทู บี คอน ติ๊ นิว

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Diary คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

16 ตอบกลับที่ Abystar’s Digest vol.3

 1. AmP พูดว่า:

  เชอะ   หลอกเราเข้ามาอ่าน   ++++++++++++++++ 

 2. tanawat พูดว่า:

  จะรออ่าน
   
  ขจั๋ยมาอัพ โวย โวย 

 3. cha-aim. พูดว่า:

  ตั้งใจสอบเข้าล่ะ ต้า ถึงจะอ่านวันเดียวก่อนสอบก็ยังดี…..อิอิ
  สู้ๆเข้านะ….เอาใจช่วยๆ
   
  cha-aim
   

 4. Angel พูดว่า:

  แงๆ พร่งนี้จะสอบ AI แล้วชั้นยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะแก  ตายแน่ๆๆๆๆ เลยมัวแต่เล่นเกมนั้นหล่ะ  เศร้าเลยเราคราวนี้ แงๆ 

 5. Wilailuk พูดว่า:

  ตอนนี้คงออกจากลานประหาร AI แล้วชิมิ(ขอแอ๊บแบ๊วกะเค้าบ้างนะ)
   
  โชค A นะจ้ะ 

 6. G i f t พูดว่า:

  เป็นกำลังใจให้เน้อ
   
  กินมาก ระวังอ้วนด้วย อิอิ 

 7. p e n g u i n '' พูดว่า:

   
  พิม ห่า ง ๆ เ วลา เนื้อ หา เ ยอะ ๆ
  มัน ละ ลาน & ลาย ตา  *
   
   
  แ ต่ ก็ แนว ใคร แน ว มัน .. เน๊อะ !!
   
  จะ ตี 3 ละ เห้ย ย   .  .
  ไป อา บ น้า ม นอ น ละ ดี กว่า
  เ ดว ตื่น ไป สอ บ A.I.* ไม่ ไหว
   
   

 8. tanawat พูดว่า:

   เว้ น แล้ ว ก้ อ ดี นะ อ่า น ย า ก ดี อ ะ
   
  ช อบก รา ฟ ฟิก สา มมิ ติน ะ อย า ก ทำเ ป็ นมั่ ง จั ง

 9. Pathompong พูดว่า:

  เรื่อง เว้นคำ ไม่ ขอ ออกความ เห็น แต่ อยากจะบอกว่า หนังสือไร ฟระ ไม่มี นายแบบ ขึ้นปก …..กุอยากดู ขัดใจ >< ….

 10. AmP พูดว่า:

  มาเม้น   อิอิอิ  อ่านไม่ยากส์นะ   แต่ ถ้ามานเยอะๆ อ่าน
   
     ชีวิต คง งง ………..   ตั้งใจสอบ  ติว algo ให้โต้ย (++) 

 11. Wasakorn พูดว่า:

   ไอ่ตัวพิมพ์หน่ะพออ่านได้ ไม่มีปัญหา
   แต่แกสอบเยอะจริงน้า ฉานสอบ 3 ตัวเองหง่ะ
  ……
  ไงก็สนองตัญหาสีดา หาผู้ชายมาลงปกให้มันซะหน่อยสิ
  มันจะได้พอใจ 555+

 12. แอ่นแอนแอ๊น พูดว่า:

  หะหะ สุ้ๆ!!!!
   
  สอบดีรมดี และเราจะได้ดีกาน
   
  จ๊วฟๆ พิมเว้นกะดี จะได้ตั้งใจอ่าน 

 13. YuKi พูดว่า:

   +
  ++
  + = ฉันมาเม้นแล้วนะ  เอาเรื่องตัวหนังสือก่อน
   ฉันว่าอ่านยากดี  ต้องใช้ความพยายามในการอ่านสเปซมากก่าเดิม – ++
   & – &ในที่สุด การสอบก็ผ่านพ้นไป (ไม่ได้ด้วยดี)
   แล้วอิอินทรีย์  น่ารักดี @_@ 
  !! เห็นด้วยกะคนอื่น  ทำไมหนังสือมะมีปกอ่ะ ! !
   
  P\’S\’ เทอ รูปติ๊กเกอร์ฉัน มีเห็นฟันหน้าแล้วนะ งาม  อิอิ ))
   

 14. KaraN พูดว่า:

  เซ็ง น้ำหนักขึ้น T^T~
   
  มาบ่นแค่นี้ล่ะ ~ 

 15. Sunny พูดว่า:

  ` หนั บ หนุน การ เคาะ แล้ว พิ ม มาก มาก เลย หละ อะบี้สุต้า
   
  ` ง่าย ต่อ การ อ่าน เปง อย่าง มาก สำหรับ คน ใส่ แว่น (เกี่ยวไหม)
   
  ` สะโด patch ใหม่ ก้อ เด ฉาน ชอบ เต้น กะ ชายหาด โฮะๆๆ อยากเล่น showtime
   
  ` Dance pad ก้อ ยาง ได้ เอา มา เหยียบ มั่ง T^T
   
  ` เลียนแบบ เจ๊ ฝน เตม ที่ ใส่ เปง link งามแต้ คง ไม่ว่า กาน เนอะ
   
  ` ยาว อะ -3-
   
  ` Ment

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s